Obwieszczenie - budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Wyszki

2009-11-05 1346
Art. czytany: 2974 razy

Wyszki, dnia 20.11.2009r


GKB.7331-L-01/09

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 §1 KPA zawiadamia się, że zostały zgromadzone akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. budowie stacji telefonii komórkowej Bis 4401 - wieży o wysokości 59,50 m n.p.t. wraz z urządzeniami na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 153 położonej w obrębie Wyszki, gminie Wyszki.
W związku z powyższym, można z ww. aktami sprawy zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach przy ul. Piórkowskiej 2, w pok. nr 3 w godz. od 730 do 1530 w terminie do dnia 23.11.2009r, oraz złożyć uwagi na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2009r, z podaniem:
1) imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu,
2) oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Jednocześnie informuję, że decyzję dla ww. inwestycji sporządziła osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów. Przedmiotowa decyzja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została pozytywnie zaopiniowana przez wymagane organy.

Wójt Gminy
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski