Obwieszczenie budowie masztu telekomunikacyjnego, wieży o wysokości 42 m n.p.t. wraz z urządzeniami - Niewino Borowe

2009-11-25 0839
Art. czytany: 2912 razy

Wyszki, dnia 20.11.2009r


GKB.7331-L-02/09

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 §1 KPA zawiadamia się, że zostały zgromadzone akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. budowie masztu telekomunikacyjnego, wieży o wysokości 42 m n.p.t. wraz z urządzeniami. na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 64 położonej w obrębie wsi Niewino Borowe, gmina Wyszki.
W związku z powyższym, można z ww. aktami sprawy zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach przy ul. Piórkowskiej 2, w pok. nr 3 w godz. od 730 do 1530 w terminie do dnia 23.11.2009r, oraz złożyć uwagi na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2009r, z podaniem:
1) imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu,
2) oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Jednocześnie informuję, że decyzję dla ww. inwestycji sporządziła osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów. Przedmiotowa decyzja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została pozytywnie zaopiniowana przez wymagane organy.

Wójt Gminy
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski