Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2010-12-09 1040
Art. czytany: 4607 razy

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Wyszki


Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Wyszki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Liczba rachmistrzów spisowych: 3 osoby.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń: 6-20 grudnia 2010 r., Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum średnie, preferowani studenci studiów wyższych,
- pełna sprawność fizyczna,
- posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
- bardzo dobra znajomość komputera i łatwość obsługi telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,
- znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych posiadanie pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
- doskonała znajomość języka polskiego,
- preferowane miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Wyszki
- dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (5 stycznia do 25 lutego 2011 r.), obchodu przedspisowego (1 - 17 marca 2011 r.), odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą 3-dniowe szkolenie, zakończone egzaminem. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z osobą umowy - zlecenia.
Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis ludności i mieszkań, podlega odpowiedzialności karnej.

Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie kandydatury zawierające następujące dane:
a. imię, nazwisko,
b. adres zamieszkania,
c. nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
2. dokument poświadczający wykształcenie (ksero),
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
W przypadku zgłoszenia większej niż konieczna liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Ryszard Perkowski