Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Strabla - Łyse

2011-01-27 1351
Art. czytany: 4265 razy

Wyszki, 27.01.2011 r.


GKB.72241/8/10

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości



Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

podaję


do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 04 marca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2 ( sala posiedzeń na parterze) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszki, położonych w obrębie gruntów wsi Strabla - Łyse

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 135/1, położona w obrębie wsi Strabla - Łyse, Księga Wieczysta KW BI1P/00037168/5
2.Powierzchnia nieruchomości:
0,1654 ha w tym RV-0,1146, RVI – 0,0508
3.Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Dojazd ulicą Długą o nawierzchni gruntowo-żwirową z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
5. Cena nieruchomości:
17.433 zł (słownie złotych: Siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy. Cena nie zawiera podatku VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona przetargiem. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT, zostaną doliczone koszty szacunku i koszty dokumentacji geodezyjnej (wyrysy i wypisy z rejestru gruntów).
6. Wadium
1.800 zł (słownie złotych: Jeden tysiąc osiemset)


II.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościami
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 135/2, położona w obrębie wsi Strabla -Łyse, Księga Wieczysta KW BI1P/00037168/5
2. Powierzchnia nieruchomości:
0,1654 ha w tym RV-0,1406, RVI – 0,0248
3.Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Dojazd ulicą Długą o nawierzchni gruntowo-żwirową z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
5. Cena nieruchomości:
17.433 zł (słownie złotych: Siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy. Cena nie zawiera podatku VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona przetargiem. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT, zostaną doliczone koszty szacunku i koszty dokumentacji geodezyjnej (wyrysy i wypisy z rejestru gruntów).
6. Wadium
1.800 zł (słownie złotych: Jeden tysiąc osiemset)

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Okazanie granic nabywanych nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w terminie do dnia 01 marca 2011 roku w kasie tut. Urzędu do godz. 12.00 lub na konto 97 8063 0001 0040 0400 0169 0073 BS Brańsk Oddział Wyszki ( wadium powinno być uiszczone w taki sposób, aby umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty),
- przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,
- okazanie przewodniczącemu komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującemu do przetargu i wpłacającego wadium,
- pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać przewodniczącemu komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt.
Postąpienie nie może wynosić mnij niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają.

Osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej przeddzień zawarcia umowy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, pokój nr 3, tel. 85 730 58 71 w godzinach pracy urzędu, osoba odpowiedzialna Jadwiga Borowska.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Wyszki oraz w sołectwie Strabla - Łyse i opublikowane zostanie na stronie internetowej “BIP” Urzędu Gminy Wyszki .

Wójt Gminy Wyszki
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski