Obwieszczenie - Budowa masztu w Olszanicy

2011-03-11 0940
Art. czytany: 3793 razy

Wyszki, dn. 10.03.2011r.


GKB.6733.1.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 10 §1 KPA zawiadamia się, że zostały zgromadzone akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa masztu stalowego o wysokości do 41m (maszt telekomunikacyjny)” na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/5 położonej w obrębie wsi Olszanica, gmina Wyszki.

W związku z powyższym można, z ww. aktami sprawy zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach przy ul. Piórkowskiej 2, w pok. nr 3 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie od dnia 11.03.2011r. oraz złożyć uwagi na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2011r. z podaniem:
1) imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu
2) oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga


Jednocześnie informuję, że decyzję dla ww. inwestycji sporządziła osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów. Przedmiotowa decyzja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została pozytywnie zaopiniowana przez wymagane organy.


Wójt Gminy Wyszki
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski