Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru

2011-03-24 1417
Art. czytany: 4370 razy

Wyszki, 22.03.2011 r.Zaproszenie do składania ofert


Wójt Gminy Wyszki zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, gm. Wyszki”

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
Dodatkowo do zadań inspektora należeć będzie min.:
1) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ samorządu województwa,
2) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

Szczegółowy zakres robót objętych funkcją nadzoru zawarty jest w dokumentacji technicznej.
Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy zdecydują się wziąć udział w tym postępowaniu, do wizytacji miejsc realizacji robót i ich otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka przejęcia zamówienia oraz uzyskania wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.

Zakres robót budowlanych:
1. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, o następujących zakresach prac do wykonania:
etap I:
a) Roboty przygotowawcze w tym budowa piezometrów - z zapewnieniem nadzoru geologicznego i opracowaniem dokumentacji powykonawczej geologicznej piezometrów, zgodnie z projektem prac geologicznych stanowiących
b) Formowanie korony składowiska
c) Dolna warstwa rekultywacyjna (ukształtowanie wierzchowiny i skarp)
etap II:
a) Górna warstwa rekultywacyjna (budowa okrywy rekultywacyjnej)
b) Zabiegi agrotechniczne przed urządzaniem zieleni (przygotowania do wysiewu, użyźnienie gruntu)
c) Roślinność rekultywacyjna (ręczne wykonanie trawników, pielęgnacja trawników)

Termin realizacji zadania
a) etap I: 31.12.2011
b) etap II: 31.12.2012

Należy uwzględnić co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji jakości udzielony przez wykonawcę robót budowlanych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w czynnościach związanych z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogącymi powstać w okresie udzielonej gwarancji jakości.

Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Termin i miejsce składania składania ofert
-29.03.2011 do godz 14.00
-Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pok. 3

Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel - 0857305871

Wójt Gminy Wyszki
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski