ZARZĄDZENIE NR 56/11 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wyszki

2011-08-05 0858
Art. czytany: 3181 razy

ZARZĄDZENIE NR 56/11
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wyszki
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Na podstawie podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777) oraz § 3 pkt 3
i § 5 pkt 2 uchwały Nr XXV/192/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Poddaję konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2. Projekt uchwały znajdują się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
§ 2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do projektu uchwały.
§ 3. 1. Opinie i wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 31 sierpnia 2011 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
2. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa
w ust. 1 mogą pozostać nierozpatrzone.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ RYSZARD PERKOWSKI