UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. zminiająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

2011-10-04 1141
Art. czytany: 3585 razy

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2010 r.
zminiająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/95/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 298, poz. 3029) w § 1 pkt 2 lit d otrzymuje brzmienie: 'd) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński