UCHWAŁA NR III/19/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok

2011-10-04 1159
Art. czytany: 3661 razy

UCHWAŁA NR III/19/10 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 27, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz § 66 ust.1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422, z 2006 r. Nr 244, poz. 2399, z 2007 r. Nr 175, poz. 1796 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 1283) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wyszki na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński


Załącznik do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 grudnia 2010 r.


PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2011 ROK


I. KWARTAŁ
1. Zapoznanie się z informacją Wójta na temat pozyskanych w ostatnich latach środków finansowych i sposobie ich wykorzystania.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2010 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2012 rok.
2. Analiza propozycji stawek podatkowych na 2012 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.