UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu mienia komunalnego l

2011-10-04 1207
Art. czytany: 2499 razy

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 8, budynku gospodarczego w Kamiennym Dworze wraz z udziałami w działkach gruntu i w drodze dojazdowej


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz § 8 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 3 i ust. 6 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 41,00 m2 położonego na piętrze w budynku Nr 8, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 3,80 m2 , udziału wynoszącego 474/10000 części w działce gruntu pod budynkiem oznaczonej nr 3/21 o powierzchni 1846 m2 , udziału wynoszącego 1/20 część w działce nr 3/22 o pow. 2152 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, z wyłącznym prawem do korzystania z segmentu budynku oznaczonego nr 5 o pow. użytkowej 18,50 m2 oraz udziału wynoszącego 1/40 część w działce nr 3/20, stanowiącej drogę dojazdową do budynku gospodarczego, położonych we wsi Kamienny Dwór.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński