UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2011-10-04 1209
Art. czytany: 2159 razy

UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach we wniosku z dnia 18 stycznia 2011 r. taryfy:
1) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,90 zł netto za 1m3 wody,
2) za zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości 3,22 zł netto za 1 m3 ścieków,
3) miesięcznej stawki opłaty stałej za przyłącze wodociągowe – 2 zł netto.
§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński