UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

2011-10-04 1222
Art. czytany: 2142 razy

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Wyszki Pana Rafała Nazarko z dniem 21 listopada 2010 r. z powodu braku prawa wybieralności.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński