UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018

2011-10-04 1236
Art. czytany: 2091 razy

UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.124 1) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński