UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

2011-10-04 1252
Art. czytany: 2128 razy

UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszki uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach,
3) Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
4) szkół działających na terenie gminy Wyszki,
5) zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy Wyszki,
6) kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
2. W skałd Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotów, niż zostały określone w ust.1 działających na terenie gminy Wyszki na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy mogą zostać powołani w skład Zespołu w trybie określonym w § 3.
§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyszki.
2. Odwołanie członka Zespołu następuje:
1) na wniosek podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;
2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu;
3) po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole.
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu.
§ 4. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.
5. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu
z członkami Zespołu.
§ 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami wskazanymi w § 2 ust.1.
§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu a w szczególności:
1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;
4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.
4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 8. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
§ 9. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
§ 10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.
§ 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński