UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach

2011-10-04 1254
Art. czytany: 2342 razy

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991) oraz po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę Podstawową im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w:
1) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach,
2) Szkole Podstawowej w Topczewie.
§ 3. 1. Miejscowości Falki, Filipy, Godzieby, Koćmiery, Osówka, Wypychy i Zdrojki wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach z dniem 1 września 2011 r. wchodzić będą do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Topczewie.
2. Miejscowość Kowale wchodząca w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach z dniem 1 września 2011 r. wchodzić będzie do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński