>UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

2011-10-04 1339
Art. czytany: 2151 razy

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2011 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funuduszy strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.081.277 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.553.426 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.398.146 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 598.146 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.527.851 zł,
3) spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.227.060 zł.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem: 16.361.743 zł.
2) Plan wydatków ogółem: 17.889.594 zł.
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.527.851 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.190.497 zł.
b) zaciąganych pożyczek w kwocie 337.354 zł.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński