UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruntach

2011-10-04 1355
Art. czytany: 2173 razy

UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruntach w miejscowości Kamienny Dwór z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości Gminy Wyszki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 8 ust. 1 i ust. 6 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości w miejscowości Kamienny Dwór wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obejmujące: 1) lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 17,20 m kw. wraz z piwnicą o pow. 4,10 m kw., udział 0,0225 w działce nr 3/21 o pow. 0,1846 ha; 2) budynek gospodarczy o pow. 18,50 m kw., udział 1/20 w działce nr geod. 3/22 o pow. 0,2152 ha; 3) udział w działce nr 3/20 o pow. 0,046 ha, stanowiącej drogę dojazdową do budynku gospodarczego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński