UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2011-10-04 1401
Art. czytany: 2259 razy

UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2011 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w kwocie 154.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2011 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński