UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018

2011-10-04 1424
Art. czytany: 2423 razy

UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018


Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Wyszki, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/28/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011 - 2018 dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018 w części dotyczącej roku 2011 ustala się:
1) dochody ogółem - 15.675.866 zł
2) dochody bieżące - 13.702.509 zł,
3) dochody majątkowe - 1.973.357 zł
4) wydatki ogółem - 17.203.717 zł,
5) wydatki bieżące - 13.842.973 zł,
6) wydatki majątkowe - 3.360.744 zł. w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński