UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

2011-10-04 1449
Art. czytany: 2540 razy

UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018


Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Wyszki, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/28/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011 - 2018 dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018 w części dotyczącej roku 2011 ustala się:
1) dochody ogółem -15.774.768 zł,
2) dochody bieżące - 13.801.411 zł,
3) dochody majątkowe - 1.973.357 zł,
4) wydatki ogółem - 17.302.619 zł,
5) wydatki bieżące - 13.937.375 zł,
6) wydatki majątkowe - 3.365.244 zł w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński