UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy

2011-10-04 1524
Art. czytany: 2352 razy

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Strabli


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Strabli przy ulicy Przekątnej 10, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński