UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

2011-10-04 1531
Art. czytany: 2599 razy

UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 i Nr 131, poz. 764) uchwala się, co następuje:
§ 1. Celem nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami jest zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i prawidłową opiekę.
§ 2. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.
§ 3. 1. Plan nadzoru obejmuje:
1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3) kontrolę warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym , przy czym przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
2. Kontrole w przypadku żłobka i klubu dziecięcego dotyczą zgodności realizowanych działań ze statutem placówki.
3. Kontrola pracy opiekuna dziennego obejmuje zgodność realizowanych zadań z umową zawartą pomiędzy opiekunem dziennym a gminą.
4. O terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje pisemnie podmiot prowadzący z 14-dniowym wyprzedzeniem.
§ 4. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego, czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 3 ust.1.
§ 5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia.
§ 6. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich realizację.
§ 7. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny nie spełnia wymagań dotyczących sprawowania opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości terminie 30 dni.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński