Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

2011-12-05 1430
Art. czytany: 2425 razy

Uchwała Nr IX/75/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Wyszki działki gruntu pod urządzeniami przepompowni ścieków oraz udziału w działce stanowiącej dojazd do przepompowni w miejscowości Kamienny Dwór 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 8 ust. 1 i ust. 6 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Wyszki działki gruntu oznaczonego nr geod. 2/44 o pow. 0,0093 ha pod urządzeniami przepompowni ścieków oraz udziału w działce nr 2/16 stanowiącej dojazd do przepompowni w miejscowości Kamienny Dwór. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński