Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2011-12-05 1442
Art. czytany: 2520 razy

Uchwała Nr IX/78/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Określa się obowiązujące na terenie Gminy Wyszki wzory : 
1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
4) deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 
11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2022 i z 2003 r. Nr 31, poz. 752). 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński