Uchwała Nr IX/84/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018

2011-12-05 1503
Art. czytany: 2878 razy

Uchwała Nr IX/84/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018 


Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217 , poz. 1281) Rada Gminy Wyszki, postanawia: 
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 w części dotyczącej roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się: 
1) Plan dochodów ogółem: 16.134.533,53 zł, 
a) dochody bieżące -14.309.996,53 zł, 
b) dochody majątkowe - 1.824.537 zł, 
2) Plan wydatków ogółem: 17.662.384,53 zł, 
a) wydatki bieżące -14.447.897,53 zł, 
b) wydatki majątkowe - 3.214.487 zł. 
§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński