Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne

2012-01-18 0930
Art. czytany: 2375 razy

Uchwała Nr X/85/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w obrębie gruntów wsi Niewino Borowe, działka nr 114/2 o pow. 0,354 ha, na terenie wsi Malesze, działka nr 379/1 o pow. 0,64 ha i na terenie wsi Topczewo, działka nr 392 o pow. 0,43 ha, stanowiące własność Gminy Wyszki z dotychczasowymi dzierżawcami na okres nie dłuższy niż 3 lata. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński