Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

2012-01-18 0932
Art. czytany: 2350 razy

Uchwała Nr X/86/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 


Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690 ) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński