Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi...

2012-01-18 0939
Art. czytany: 2428 razy

Uchwała Nr X/87/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244) uchwala się co następuje: 
§ 1. W § 7 Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, stanowiącym załącznik do uchwały NrIX/77/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok skreśla się ust.3. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński