Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

2012-01-18 0941
Art. czytany: 2435 razy

Uchwała Nr X/88/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj Podl. Nr 282, poz. 3448) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński