Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok

2012-01-18 1026
Art. czytany: 3213 razy

Uchwała Nr X/98/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok 


Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 66.ust.1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422, z 2006 r. Nr 244, poz. 2399, z 2007 r. Nr 175, poz. 1796, z 2009 r. Nr 116, poz. 1283 oraz z 2011 r. Nr 307, poz. 3995) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński