UCHWAŁA NR XVIII/204/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją

2013-04-02 1327
Art. czytany: 1887 razy

UCHWAŁA NR XVIII/204/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), art. 9, art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w związku z art. 10, art. 13 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XVI/179/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach ust. 2 otrzymuje brzmienie:
'2. Po połączeniu samorządowa instytucja kultury będzie działała jako Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, dla której podstawowym celem działalności będzie stanowiło gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki, tablicach informacyjnych sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński