UCHWAŁA NR XVIII/212/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2013-04-02 1348
Art. czytany: 2158 razy

UCHWAŁA NR XVIII/212/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) ) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
'2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 - 2024.'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński