UCHWAŁA NR XVIII/213/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

2013-04-02 1350
Art. czytany: 2240 razy

UCHWAŁA NR XVIII/213/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2013 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się:
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie
z Załącznikiem nr 3.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 575 794,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 605 890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu w wysokości 15 465 288,31 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 198 170,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 267 118,31 zł,
2) Wydatki budżetu w wysokości 14 859 398,31zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 943 813,31 zł,
- majątkowe w wysokości 1 915 585,00 zł
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński