UCHWAŁA NR XVIII/215/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi

2013-04-02 1356
Art. czytany: 3634 razy

UCHWAŁA NR XVIII/215/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XXXII/275/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Wyszki Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński