UCHWAŁA NR XX/230/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

2013-07-24 0907
Art. czytany: 2001 razy

UCHWAŁA NR XX/230/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć zmianę Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wpisanego do rejestru związków międzygminnych w dniu 2 marca 2007 r. pod pozycją 281 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 64 poz. 539 z dnia 19 marca 2007 r., polegającą na tym, że § 6 otrzymuje brzmienie:
'§.6. Zadaniem związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, drogownictwa oraz promocji gmin. Związek może przyjąć inne zadania publiczne wykonywane przez gminy w trybie zmiany statutu.'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński