UCHWAŁA NR XX/233/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

2013-07-24 0913
Art. czytany: 2022 razy

UCHWAŁA NR XX/233/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. W § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4179) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
'10) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,';
2) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
'11a) naprawa, konserwacja i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych;'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński