UCHWAŁA NR XX/237/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

2013-07-24 0919
Art. czytany: 1885 razy

UCHWAŁA NR XX/237/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. )) Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2013 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013' zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Dotacje' zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się:
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 692 914 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu w wysokości 15 985 471,62 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 707 353,31 zł,
- majątkowe w wysokości 1 278 118,31 zł,
2) Wydatki budżetu w wysokości 15 379 581,62 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 13 430 084,82 zł,
- majątkowe w wysokości 1 949 496,80 zł
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński