UCHWAŁA NR XX/238/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029

2013-07-24 0933
Art. czytany: 2276 razy

UCHWAŁA NR XX/238/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
1) Plan dochodów ogółem: 15 985 471,62 zł,
a) dochody bieżące -14 707 353,31 zł,
b) dochody majątkowe - 1 278 118,31 zł,
2) Plan wydatków ogółem: 15 379 581,62 zł,
a) wydatki bieżące -13 430 084,82 zł,
b) wydatki majątkowe -1 949 496,80zł.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński