UCHWAŁA NR XXI/241/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki

2013-10-11 1006
Art. czytany: 2213 razy

UCHWAŁA NR XXI/241/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 262/2 o pow. 0,41 ha we wsi Bujnowo, stanowiącą własność Gminy Wyszki z dotychczasowym dzierżawcą na okres nie dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński