UCHWAŁA NR XXI/254/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki

2013-10-11 1035
Art. czytany: 2629 razy

UCHWAŁA NR XXI/254/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 8 ust. 2 i art.36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721,z 2011 r. Nr 144, poz. 858 oraz z 2012 r. poz.190) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Wyszki Panu Ryszardowi Perkowskiemu w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.200 zł,
2) dodatek funkcyjny - 1.900 zł,
3) dodatek specjalny - 2.000 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wójtowi przysługuje prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń przewidzianych w obowiazujących przepisach.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązujacą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński