UCHWAŁA NR XXII/255/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

2013-11-21 0831
Art. czytany: 2276 razy

UCHWAŁA NR XXII/255/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. )), art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 172) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Wyszki, Pana Grzegorza Łuczaja wskutek śmierci.
§ 2. Uchwałę doręcza się Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński