UCHWAŁA NR XXII/266/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2013-11-21 0934
Art. czytany: 2482 razy

UCHWAŁA NR XXII/266/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 i poz. 938 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2013 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w kwocie 18.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B Budlewo do drogi powiatowej Nr 1574B (łącznie z regulacją stanów prawnych gruntów).
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2013 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński