UCHWAŁA NR XXII/267/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwłę Nr XVIII/210/13 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2013-11-21 0935
Art. czytany: 2573 razy

UCHWAŁA NR XXII/267/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2013 r.
zmieniająca uchwłę Nr XVIII/210/13 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/210/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:
'§.1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2013 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w kwocie 137.315,76 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Nr 1583B od drogi powiatowej Nr 1579B - Szczepany (1,4km 3PU)'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński