UCHWAŁA XXIII/271/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

2014-01-22 1459
Art. czytany: 2342 razy

UCHWAŁA XXIII/271/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński