UCHWAŁA XXIII/273/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016

2014-01-22 1504
Art. czytany: 2408 razy

UCHWAŁA XXIII/273/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński