CHWAŁA XXIII/275/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia \\\'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

2014-01-22 1511
Art. czytany: 2257 razy

UCHWAŁA XXIII/275/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia \\\'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2013-2017\\\'


Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. )) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XV/159/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia \\\'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2013-2017\\\'.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia \\\'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2013-2017\\\'.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński