UCHWAŁA NR XXIII/277/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/13 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2014-01-22 1513
Art. czytany: 3179 razy

UCHWAŁA NR XXIII/277/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/13 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/209/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu zmienionej uchwałą Nr XX/236/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwłę Nr XVIII/209/13 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:
'§.1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2013 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w kwocie 230.119,64 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński