UCHWAŁA NR XXIII/279/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024

2014-01-23 0756
Art. czytany: 2916 razy

UCHWAŁA NR XXIII/279/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:
§1.Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
1) dochody budżetu w wysokości 16 396 162,88 zł, z tego :
a) bieżące w wysokości 15 399 896,40 zł,
b) majątkowe w wysokości 996 266,48 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 15 530 272,88 z tego :
a) bieżące w wysokości 14 002 334,08 zł,
b) majątkowe w wysokości 1 527 938,80 zł
§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński