Uchwała Nr XXIII /280 /13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014

2014-01-23 0814
Art. czytany: 3246 razy

Uchwała Nr XXIII /280 /13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. 'd' oraz lit. 'i' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938)
Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14 711 113,30 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13 650 113,10 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 061 000,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 750 340,11 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13 061 741,11 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 688 599,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Ustala się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie
z Załącznikiem nr 3.
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 707.302,19 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 39.226,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 460.773,19 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
z Załącznikiem nr 6.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński