UCHWAŁA NR XXIII/281/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014 - 2025

2014-01-23 0818
Art. czytany: 3047 razy

UCHWAŁA NR XXIII/281/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014 - 2025


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) postanawia:
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2014-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Wyszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr XVIII/214/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XX/238/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXI/253/13 z dnia 17 września 2013 r., Nr XXII/270/13 z dnia 30 października 2013 r, Nr XXIII/279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński